Правила и условия

1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Приемането на настоящите Общи условия е задължително, за да можете да използвате услугите на онлайн магазина www.dsquared2lounge.com, наричан Сайт.
Приемането им представлява сключване на договор между Вас, наричан по-долу Потребител, и www.dsquared2lounge.com, наричан по-долу Администратор, на базата, на който имате правото да използвате услугите на Сайта. Тези условия Ви дават правото да ползвате услугите на Сайта за нетърговски цели.
По своя преценка Администраторът си запазва правото да променя настоящите Общи условия, като промените влизат в сила и са задължителни за всички потребители от момента на публикуването им в сайта на dsquared2lounge.com. С приемането на настоящите Общи условия, Вие се обвързвате и с последващите възникнали промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате.
2. ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
(1) Настоящите Общи условия са достъпни за всеки посетител, като се публикуват на видно място в www.dsquared2lounge.com и уреждат:
– условията за ползване на уебсайта www.dsquared2lounge.com от Потребителите на предлаганите от него стоки и услуги;
– реда, условията и начините за осъществяне на сделки за покупко-продажба между Администратора и Потребителите на Сайта, както и правата и задълженията им по сключените сделки, сроковете и начините за доставка, плащането им и реда за връщане или замяна на закупените стоки.
(2) Приемането на Общите условия от Потребителите на Сайта е задължително условие за сключването на сделки с регистрираните в сайта търговски обекти и за осъществяване на доставка на поръчаните стоки. Ако Потребителите не са приели Общите условия, Администраторът не е задължен да влиза в правоотношения и да извършва сделки с тях.
(3) Настоящите Общи условия се приемат чрез маркирането на полето “Прочел съм и съм съгласен с Общите условия за ползване” в рамките на процедурата по регистрация или задаване на поръчка от Потребители и гости на Сайта.
С поставяне на отметка Потребителят декларира, че е прочел и приема Общите условия, като извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.
3. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
Всички предлагани от Сайта стоки се базират на данни и информация, получени от търговците, чиито продукти се предлагат в Сайта. Затова не можем да гарантираме и не носим отговорност, ако поместените данни в Сайта са непълни, неактуални или неверни.
Сайтът dsquared2lounge.com не носи отговорност, ако поръчана стока не бъде доставена до Потребителя от съответния търговски обект или доставената стока не е с очакваното качество, поради причини извън контрола или които не могат да се вменят на Администратора. В тези случаи Потребителят трябва да потърси отговорност и обезщетение директно от съответния търговски обект.
Сайтът dsquared2lounge.com не носи отговорност за последствия и евентуални вреди, които се резултат от непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други причини за достъпа, използването или невъзможносста за достъп до Сайта.
Администраторът не носи отговорност за вреди от публикации, мнения и коментари под продуктите в Сайта, включително и за увреждане на здравословното състояние на Потребителите в резултат на подобни.
В случай на преодоляване на мерките за сигурност и последваща загуба или разпространение на информация, достъп или ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия Администраторът не носи отговорност.
Администраторът не носи отговорност за вредите и последствията, в случай на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребителя. При съмнения за проникване в клиентския профил всеки Потребител трябва веднага да подаде сигнал на Администратора.
4. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Сайтът dsquared2lounge.com защитава личните данни на Потребителите, предоставени при попълване на електронните форми за регистрация. Администраторът може да ползва личните данни единствено и само за приемане и изпълнение на поръчки или за връзка с Потребителите при възникнали казуси, свързани с поръчката. Предоставяне на личните данни е възможно, само когато е изискана информация от държавни органи или лица, оправомощени със закон.
При желание на Потребителя, клиентският му акаунт, заедно с цялата прилежаща информация, може да бъде изтрит от базата данни.
Администраторът предприема съответните мерки за защита на личните данни съгласно Закона за защита на личните данни.
С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява личните му данни да бъдат обработвани за целите на събирането на статистическа информация за посещаемост на Сайта, изготвяне на вътрешни анализи и статистики, както и за целите на директния маркетинг на dsquared2lounge.com.
Вие давате съгласие да получавате от нас рекламни съобщения на електронната си поща, на мобилните си телефони, пуш-нотификации или известия, публикувани на Платформата. Съгласни сте, че всички споразумения, уведомления, разкривания на информация и друга кореспонденция, която Ви предоставяме по електронен път, ще се считат като да са съставени в писмена форма.
С приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава съгласието си да получава търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия.
5. ЗАКУПУВАНЕ
Всички покупки, осъществени на Платформата, са Ваше задължение да закупите артикула, който сте поръчали. Ако сте купувач на артикул и заявката Ви е приета от продавача, Вие сте длъжни да изпълните условията по сделката с продавача. В случай на продажба на стоки, които са налични за продажба на дребно на пазара, продавачите, ползващи Платформата, сами преценяват дали да сложат обичайна пазарна цена на дребно за продаваните артикули или не.